España

Pautas Sistemas Urbanos de Bibliotecas
Galego
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
Galego
Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
Galego
Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril polo que se aproba o texto refundido da lei de Propiedade intelectual,regularizando, aclarando e armonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia (texto consolidado)
Galego
Lei 23/2011 do 29 de xullo de depósito legal
Galego
Lei 10/2007, do 22 de xuño da lectura, do libro e das bibliotecas
Galego
Pautas sobre servizos das bibliotecas públicas
Galego
Pautas para o servizo de acceso á internet nas bibliotecas públicas (última revisión do ano 2006)
Galego
Pautas para establecer unha política de coleccións nunha biblioteca pública (2010)
Galego
Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para achegar ás bibliotecas ás persoas con discapacidade e as persoas maiores (2001)
Galego