Formulario de alta como club de lectura

 
1 inicio 2 Completato
DATOS DA ENTIDADE
RESPONSABLE DA ENTIDADE
DATOS DO CLUB
DATOS DE CONTACTO PARA O ENVÍO DE EXEMPLARES
Indicaranse os datos da persoa autorizada para formalizar as peticións
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Información a terceiros
No caso de que a persoa ou persoas que figuran como responsable da entidade e como responsable do club sexan terceiras persoas distintas de min mesmo/a, declaro tamén que lle/s facilitei a antedita información e están de acordo en facilitar os seus datos.