Comparte a túa proposta

Imaxes
Documentos
Videos
Ligazóns
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados no ficheiro Relacións informativas coa cidadanía e entidades, responsabilidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar as relacións informativas cos cidadáns e entidades, como é a subscrición ao boletín coa finalidade de informalo das novidades publicadas na web da Secretaría Xeral de Cultura. Poderá exercer en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, con domicilio en Edificio Administrativo San Caetano, s/n – 15781 Santiago de Compostela, achegando copia do seu DNI e, de ser o caso, acreditando representación suficiente.