INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.
Finalidades do tratamento Difundir no portal da Rede exemplos de boas prácticas levadas a cabo polas bibliotecas públicas cun obxectivo educativo.
Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos (Lei 5/2012, de 15 de xuño, de Bibliotecas de Galicia).
Consentimento da persoa interesada, cando corresponda.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais