INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.
Finalidades do tratamento Tramitar as solicitudes de publicación de anuncios no taboleiro Ofrecemos.bib do Servizo do Sistema de Bibliotecas para compartir e/ou doar recursos materiais de acordo cos requisitos establecidos.
Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos (Lei 5/2012, de 15 de xuño, de Bibliotecas de Galicia).
Consentimento da persoa interesada, cando corresponda.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais