Declaracións, manifestos, pautas e lexislación

Recompilación das pautas, manifestos, declaracións e lexislación máis relevantes no eido das bibliotecas.
Resultados 1 a 20 de 35
Pautas
2015
Resolución do parlamento Europeo verbo o papel das bibliotecas na sociedade moderna
Pautas
2013
Pautas dos servizos bibliotecarios para nenos e mozos (2013)
Lexislación
2013
Decreto 190/2013, do 19 de decembro polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia
Lexislación
2012
Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia
Lexislación
2011
Lei 23/2011 do 29 de xullo de depósito legal
Pautas
2010
Pautas para establecer unha política de coleccións nunha biblioteca pública (2010)
Lexislación
2010
Decreto 208/2010, do 16 de decembro polo que se establece a denominación do Centro Superior Bibliográfico de Galicia como Biblioteca de Galicia (Centro Superior Bibliográfico de Galicia)
Lexislación
2007
Lei 10/2007, do 22 de xuño da lectura, do libro e das bibliotecas
Lexislación
2007
Orde do 11 de xuño de 2007 pola que se regula o recoñecemento de biblioteca de especial interese para Galicia
Pautas
2006
Pautas para o servizo de acceso á internet nas bibliotecas públicas (última revisión do ano 2006)
Lexislación
2006
Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia
Pautas
2005
Pautas Sistemas Urbanos de Bibliotecas
Pautas
2002
Pautas sobre servizos das bibliotecas públicas
Pautas
2001
Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para achegar ás bibliotecas ás persoas con discapacidade e as persoas maiores (2001)
Pautas
2001
Directrices IFLA/UNESCO para o desenvolvemento de servizos de bibliotecas públicas
Lexislación
2001
Decreto 41/2001, do 1 de febreiro de refundición da normativa en materia de bibliotecas
Pautas
2000
Pautas do Consello de Europa e EBLIDA verbo da lexislación e política bibliotecaria en Europa
Lexislación
1996
Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril polo que se aproba o texto refundido da lei de Propiedade intelectual,regularizando, aclarando e armonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia (texto consolidado)
Lexislación
1995
Lei 8/1995, do 30 de outubro do patrimonio cultural de Galicia
Lexislación
1989
Convenio entre o Ministerio e a Xunta de Galicia para a xestión das bibliotecas de titularidade estatal