Lexislación

Compendio da lexislación galega e estatal do ámbito bibliotecario.

Resultados 1 a 13 de 13
Lexislación autonómica
2013
Decreto 190/2013, do 19 de decembro polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia
Galicia
Lexislación autonómica
2012
Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia
Galicia
Lexislación autonómica
2010
Decreto 208/2010, do 16 de decembro polo que se establece a denominación do Centro Superior Bibliográfico de Galicia como Biblioteca de Galicia (Centro Superior Bibliográfico de Galicia)
Galicia
Lexislación autonómica
2007
Orde do 11 de xuño de 2007 pola que se regula o recoñecemento de biblioteca de especial interese para Galicia
Galicia
Lexislación autonómica
2006
Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia
Galicia
Lexislación autonómica
2001
Decreto 41/2001, do 1 de febreiro de refundición da normativa en materia de bibliotecas
Galicia
Lexislación autonómica
1995
Lei 8/1995, do 30 de outubro do patrimonio cultural de Galicia
Galicia
Lexislación autonómica
1989
Convenio entre o Ministerio e a Xunta de Galicia para a xestión das bibliotecas de titularidade estatal
Galicia
Lexislación estatal
2011
Lei 23/2011 do 29 de xullo de depósito legal
España
Lexislación estatal
2007
Lei 10/2007, do 22 de xuño da lectura, do libro e das bibliotecas
España
Lexislación estatal
1996
Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril polo que se aproba o texto refundido da lei de Propiedade intelectual,regularizando, aclarando e armonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia (texto consolidado)
España
Lexislación estatal
1986
Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
España
Lexislación estatal
1985
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
España