Las bibliotecas

Una biblioteca es una organización que tiene como misión reunir, conservar, organizar y difundir documentos publicados o creados para su difusión. En ella pueden encontrarse documentos en soportes y formatos variados: libros, periódicos, revistas, discos, soportes electrónicos o fotografías. Su finalidad principal es facilitarle a la ciudadanía el acceso a la cultura, a la información, a la investigación, a la educación y al ocio, y además sirve de instrumento para la integración social y la participación ciudadana.

Las bibliotecas constituyen servicios culturales e informativos de la máxima relevancia para una sociedad avanzada. A través de ellas se posibilita el cumplimiento de importantes mandatos constitucionales, como son el acceso de todos y todas a la cultura, la participación de la ciudadanía en la vida cultural y la conservación y promoción del patrimonio cultural del pueblo gallego.

Biblioteca de Galicia

Tipos de bibliotecas

En función das súas características, diferéncianse os seguintes tipos de bibliotecas:

  • Bibliotecas públicas: son aquelas abertas ao público xeral, que lle prestan un servizo a toda a cidadanía de lectura e información en condicións de igualdade, gratuidade e continuidade. Facilitan a consulta e o préstamo a domicilio de libros e outros documentos, promoven a lectura, a formación e a creación cultural e son tamén un espazo para compartir intereses e favorecer a participación social.
  • Bibliotecas universitarias: son centros de recursos informativos e documentais orientados á aprendizaxe, a docencia, a investigación e outras actividades relacionadas co ensino superior. Os seus fondos refírense a un campo específico de coñecemento e principalmente préstanlles servizos aos membros da comunidade universitaria.
  • Bibliotecas escolares: dependen dun centro educativo non universitario, e están dirixidas a facilitarlle á comunidade escolar os recursos documentais necesarios para o ensino, a aprendizaxe, o uso e produción de información, o fomento da lectura e o acceso á cultura. Son tamén un punto de encontro entre o alumnado, o profesorado e as familias que facilita a comunicación, a creatividade, a aprendizaxe, o traballo colaborativo e os intercambios culturais no centro.
  • Bibliotecas especializadas: son aquelas cuxos fondos bibliotecarios están referidos principalmente a un campo específico do coñecemento.
  • Bibliotecas patrimoniais: son as bibliotecas encargadas de recoller, conservar e recuperar os fondos documentais que pola súa antigüidade, singularidade ou valor, forman parte do patrimonio bibliográfico.
  • Bibliotecas móbiles: son bibliotecas públicas que non funcionan nun establecemento fixo senón que se desprazan de forma periódica entre distintas localidades, normalmente mediante un vehículo motorizado.
  • Bibliotecas dixitais: son coleccións de obxectos dixitais, tales como libros, audiovisuais, imaxes e outros, recompilados e organizados para servir a unha comunidade de persoas usuarias.

El Directorio de Bibliotecas recoge los datos de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas especializadas localizadas en Galicia. En la sección "Otras bibliotecas" puede encontrarse información adicional sobre algunas de estas y de otras tipologías.