Estatísticas de interese para as bibliotecas públicas

As estatísticas anuais de bibliotecas constitúen unha fonte de información de gran valor para coñecer a realidade do sistema de bibliotecas públicas de Galicia e a súa evolución ao longo do tempo.

Este instrumento, ademais, permite dar cumprimento ao establecido na Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia.

Con este fin, anualmente recóllense os datos pertinentes a través dun formulario baseado na norma ISO 2789 Information and documentation - International library statistics, que tamén inclúe outros elementos alleos a esta norma, pero que son de especial interese para un mellor coñecemento da realidade das bibliotecas públicas galegas.