Imaxe corporativa da Rede

A lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia, prevé a existencia dunha imaxe corporativa común para toda a Rede, cuxa aprobación lle corresponde ao órgano administrativo de dirección e coordinación do Sistema Galego de Bibliotecas. 

A imaxe da Rede, que identifica e dá coherencia a este sistema organizado de centros e servizos bibliotecarios, permite tamén visibilizar o carné único, que posibilita que cada titular de carné dunha biblioteca poida facer uso dos servizos de calquera outra biblioteca da Rede.

Mediante resolución da Dirección Xeral de Cultura aprobouse a actual imaxe da Rede de Bibliotecas de Galicia, en liña coa imaxe corporativa da Administración da Comunidade Autónoma, aprobada polo Decreto 112/2021, do 22 de xullo, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia, dotándoa dun deseño máis sinxelo e actual, que serve como elemento distintivo da pertenza á rede e resulta facilmente recoñecible pola cidadanía.

Todas as bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia deberán ter instalado nun lugar visible da súa entrada o distintivo da rede dacordo coa súa imaxe corporativa. 

Logotipo png en cor

Ademais, aquelas bibliotecas integradas na rede que estean incorporadas ao sistema de xestión bibliotecario único fornecido pola Xunta de Galicia deberán empregar o modelo de carné único da Rede. A entidade titular ou xestora da biblioteca poderá personalizar o carné engadindo no anverso a identificación da biblioteca e o escudo, logotipo ou marca da entidade da que depende. O tamaño e características destes elementos de personalización deberán axustarse ao establecido no Manual de identidade.

Carné da biblioteca